Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu Pinetree s.r.o., so sídlom Na zápletí 224/8, 010 04 Žilina, Slovensko, info@cheval-blanc.cz, +421 911 928488

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):  …………..

Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ……………

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ……………………..

Dátum ………………

(*) Nehodiace sa prečiarknite.